Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

3/22/2021 10:48:29 AM

 

194196198.JPG

 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Hoàng

Điện thoại: 0916108777

    Là người đứng đầu nhà trường, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường. Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chủ trì việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quy định của nhà nước, của ngành.

Hiệu trưởng phụ trách chung các hoạt động, trực tiếp phụ trách các công tác:

    1. Chính trị, tư tưởng;

    2. Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

    3. Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 3 Điều 20 của Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

   4. Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

   5. Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

   6. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức- người lao động; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức- người lao động; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức- người lao động; thực hiện việc tuyển dụng viên chức- người lao động; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận viên chức- người lao động theo quy định của Nhà nước;

   7. Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

   8. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với viên chức- người lao động và học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

   9. Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường; Phong trào Thực hành tiết kiệm- Chống lãng phí- Chống tham nhũng.

10. Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của các Phó Hiệu trưởng nhưng còn nhiều ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền giải quyết của Phó Hiệu trưởng.

- Những vấn đề thấy cần giải quyết.

 

194157401.JPG

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thế Hùng

Điện thoại: 0985551176

        Phụ trách công tác chuyên môn; kiểm tra nội bộ trường học; bồi dưỡng thường xuyên và học tập suốt đời; tổ chức thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp trường; tổ chức coi thi, chấm thi học kì cấp trường.

       Trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc lập các kế hoạch của tổ chuyên môn, phân công giảng dạy, xếp thời khóa biểu các loại hình học tập; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy học thêm, phụ đạo học sinh yếu kém và các chuyên đề hoạt động khác.

        Ký duyệt sổ điểm, học bạ và xét thi đua khối 10.

        Trực tiếp quản lý các tổ: tổ Văn; tổ Sử - Địa - CNNN; tổ NN - GDCD; Dạy văn 4 tiết/tuần và tham gia sinh hoạt tại tổ văn.

        Thực hiện một số công việc khác khi hiệu trưởng phân công.

 

 

20210302_143004.jpg

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Khánh

Điện thoại: 0915929757

        Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các nhiệm vụ sau:

        Phụ trách công tác Hướng nghiệp - Dạy nghề; Hoạt động ngoài ngoài giờ lên lớp; An ninh trật tự trường học; CNTT trường học; Pháp chế trường học; Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; Giáo dục đạo đức học sinh.

        Trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc in sao đề thi học kì; Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi; tổ chức các cuộc thi qua mạng do nhà trường và cấp trên tổ chức; Quản lý và xây dựng trang Web của nhà trường và quản lý điểm học sinh trên trang vn.edu.

        Ký duyệt sổ điểm, học bạ và xét thi đua cuối kì khối lớp 12.

          Trực tiếp quản lý các tổ: tổ Toán; tổ Lý – Tin, tổ Văn phòng; Dạy toán 4 tiết/tuần và tham gia sinh hoạt tại tổ Toán.      

        Thực hiện một số công việc khác khi Hiệu trưởng phân công.

 

 

 

044081001802.JPG

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Anh Hùng

Điện thoại: 0972722600

        Chịu trách nhiệm và tham mưu cho Hiệu trưởng về những nội dung công việc sau:

        Phụ trách công tác KĐCLGD; Cơ sở vật chất và lao động; Khuyến học – Hội chữ thập đỏ; Phòng chống thiên tai, PCCC.

        Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động y tế, thiết bị thí nghiệm; vệ sinh trường học; tổ chức nghiên cứu và tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỷ thuật;  làm phách, lên điểm thi học kì;

         Ký duyệt sổ điểm, học bạ và xét thi đua khối lớp 11.

        Trực tiếp quản lý các tổ: tổ Hóa - CNCN - TB,TV; tổ Sinh - Thể dục; Dạy hóa 4 tiết/tuần và tham gia sinh hoạt tại tổ Hóa - CNCN - TB,TV.

        Thực hiện một số công việc khác khi Hiệu trưởng phân công.                                    

 

Các Tin đã đăng