HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

11/12/2021 3:18:18 PM

STT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ chuyên môn/ chính trị

1

194196198.JPG

Nguyễn Xuân Hoàng

SĐT: 0916108777

Chủ tịch

09/10/1963

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.

Trình độ chính trị: Trung cấp

Địa chỉ mail: Nguyenxuanhoang_pbc@quangbinh.edu.vn

 

2

194157401.JPGNguyễn Thế Hùng

SĐT: 02323508849

Phó chủ tịch

03/05/1965

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.

Trình độ chính tri: Cao cấp

Địa chỉ mail: nguyenthehung_pbc@quangbinh.edu.vn

3

20210302_143004.jpgNguyễn Quốc Khánh

SĐT: 0973467838

Ủy viên

10/02/1977

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ chính tri: Trung cấp

Địa chỉ mail:Nguyenquockhanh_pbc@quangbinh.edu.vn

4

044081001802.JPGHoàng Anh Hùng

SĐT: 0915181411

Ủy viên

11/10/1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

Trình độ chính tri: Trung cấp

Địa chỉ mail:hoanganhhung_pbc@quangbinh.edu.vn

5

Trần Thị Hương Lê

SĐT: 0888470567

Ủy viên

10/05/1983

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ chính tri: Sơ cấp

Địa chỉ mail: tranthihuongle_pbc@quangbinh.edu.vn

6

Trần Ngọc Dang

SĐT: 0888076567

Ủy viên

01/01/1990

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ chính tri: Sơ cấp

Địa chỉ mail: tranngocdang_pbc@quangbinh.edu.vn

7

Lê Văn Toàn

SĐT: 0946923251

Ủy viên

10/02/1975

Trình độ chuyên môn:

Trình độ chính tri:

Địa chỉ mail:

 

8

Nguyễn Duy Lương

SĐT: 0906263717

Ủy viên

04/07/1977

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ chính tri: Sơ cấp

Địa chỉ mail: nguyenduyluong_pbc@quangbinh.edu.vn

9

Title: Hình ảnh

Phan Thị Thanh Vân

SĐT: 0914513029

Ủy viên

27/09/1980

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ chính tri: Sơ cấp

Địa chỉ mail: phanthithanhvan_pbc@quangbinh.edu.vn

 

BGH

Các Tin đã đăng