Giới thiệu chung

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ chuyên môn/ chính trị

Email

1

194196198.JPG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hoàng

SĐT: 0916108777

Bí thư

1963

Thạc sỹ

Nguyenxuanhoang_pbc@quangbinh.edu.vn

2

194157401.JPG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Hùng

SĐT: 0985551176

Phó bí thư

1965

Thạc sỹ

Nguyenthehung_pbc@quangbinh.edu.vn

3

20210302_143004.jpgNguyễn Quốc Khánh

SĐT: 0915929757

Ủy viên BCH

1977

Đại học

Quockhanh_pbc@quangbinh.edu.vn

4

Hoàng Anh Hùng

SĐT: 0915181411

Ủy viên BCH

1981

Thạc sỹ

Hoanganhhung_pbc@quangbinh.edu.vn

5

 

 

 

 

 

Trần Thị Hương Lê

SĐT: 0888470567

Ủy viên BCH

1982

Đại học

Tranthihuongle_pbc@quangbinh.edu.vn

 

>